Tag archieven: opbrengst

Zonatlas – waarde en beperkingen

Zonatlas.nl – daken in beeld

Steeds meer provincies en gemeenten brengen online alle daken van woonhuizen en bedrijfspanden in kaart.
In Gelderland gebeurt dat via Zonatlas.nl. Buiten Gelderland, doet Zonatlas.nl dat ook voor grote delen van Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Brabant.

Dat is prachtig. Het toont niet alleen alle daken. Op basis van dakoppervlak, kompasrichting en hellingshoek van het dak wordt bepaald of een dak geschikt is voor zonnepanelen.
De beoordeling gebeurt in termen van: zeer geschikt, geschikt en niet geschikt.
Bovendien geeft Zonatlas een berekening van het aantal zonnepanelen dat geplaatst
kan worden, maar ook wat de opbrengst, rendement en terugverdientijd zijn.

Berekenen aantal zonnepanelen – voorzichtigheid geboden

De berekening gebeurt op basis van de bouwtekeningen die bij de Gemeenten
beschikbaar zijn. Dat is meteen ook de beperking. Als er wijzigingen zijn aangebracht, zoals dakramen, dakkappellen, ontluchtingspijpen of andere obstakels, dan kent Zonatlas.nl die veranderingen meestal niet.

Voor platte daken bestaan verschillende opstellingen en montagematerialen.
Zonatlas.nl gaat uit van een standaard-opstelling. Dat houdt in dat in de praktijk vaak heel andere mogelijkheden bestaan.

Rol van schaduw
Zonatlas geeft zelf aan dat ze hierover geen uitspraak kunnen doen. De rol van
bomen, maar ook schoorstenen, dakkapellen en andere obstakels kunnen grote
invloed hebben op de opbrengst van zonnepanelen. Dat betekent niet dat u niet
aan zonnepanelen moet beginnen, maar wel dat er bij het systeem rekening mee
wordt gehouden. Vooral door de keuze van de omvormer

Kosten en rendement

De kostprijsberekening kan geen rekening houden met de grote variatie in kostprijzen die
momenteel gelden in de markt.
Kwalijker is echter dat Zonatlas uitgaat van een gemiddeld rendement van 76%.
Dat is veel lager dan het gemiddelde dat de laatste jaren werd aangehouden (85%).
En van dat gemiddelde heeft SolarCare onlangs aangetoond dat het hoger zou moeten zijn (89%). In gunstige situaties ligt het rendement nog hoger 95%.

Praktisch betekent dit: lagere kostprijs, hoger rendement en kortere terugverdientijden.

Veel meer daken geschikt – door huidige prijzen

Door de huidige prijzen en BTW-teruggave komen ook daken die door Zonatlas nog ongeschikt worden geacht, nu wel in aanmerking voor zonnepanelen. Zelfs bij daken gelegen op het Oosten of Westen, al of niet in combinatie met schaduw kan op dit moment een jaarrendement rond 10% behaald worden. Met terugverdientijden die veelal tussen 8 – 10 jaar liggen.

Opbrengst zonnepanelen

Opbrengst zonnepanelen

Hoe berekenen ik mijn opbrengst? Dit is een van de meest gestelde vragen door particulieren en bedrijven, die geïnteresseerd zijn in zonnepanelen.
En terecht. Via de hoeveelheid stroom die je installatie oplevert krijg je inzicht in het rendement. De opbrengst zonnepanelen is ook de sleutel tot het berekenen van de terugverdientijd.

De optelsom van het aantal panelen (bijv. 10 panelen van 250 Wattpiek) zegt iets over het geïnstalleerde vermogen. In dit voorbeeld is dat 2500 Wattpiek. Maar dat wil niet zeggen dat de installatie dat ook oplevert. Het aantal Wattpiek is een waarde die onder standaard testcondities bepaald wordt.

Nu zijn er kaartjes die iets zeggen over de zoninstraling in verschillende provincies. Als je dan ook nog weet wat de kompasrichting van je dak is en de hellingshoek van je dak, dan zou je kunnen gaan rekenen.
Omdat dit nog best lastig is, ook omdat een aantal andere zaken een rol spelen, werd in het verleden vaak een normgetal van 85% aangehouden. De opbrengst zou gemiddeld dus 85% van het geïnstalleerd vermogen bedragen.

Gemiddelde opbrengst zonnepanelen onderschat

Maar zo’n norm van 85% is een heel ruwe maatstaf. Dat blijkt ook uit een kortgeleden uitgevoerd onderzoek van SolarCare (link). De gemiddelde opbrengst zonnepanelen wordt in Nederland al jaren onderschat. Zij komen tot de conclusie dat het gemiddelde bij 89% ligt.
Dat houdt in dat de opbrengst zonnepanelen onder gunstige omstandigheden nog veel hoger kan liggen (95% of zelfs hoger). Omdat vooral met schaduw onvoldoende rekening gehouden wordt, valt het gemiddelde lager uit. Schaduw kan betekenen dat de opbrengst 10% tot 25% en soms zelfs 50% lager komt te liggen.
Als er sprake is van schaduw kan die trouwens zoveel mogelijk teruggebracht worden door een goede combinatie van zonnepanelen en omvormers. Schaduw betekent dus niet dat zonnepanelen niet zinvol zijn.

Zelf eerste indruk krijgen?

Het is best mogelijk om zelf een eerste indruk te krijgen. Een gratis online programma als Opbrengst zonnepanelen - PVGISPVGIS (link) maakt dat mogelijk. Al moet je dan wel weten hoe je dat moet instellen.
Naast de plaats (locatie), is dat in ieder geval de kompasrichting (0 = 180 graden Zuid) en de hellingshoek van het dak (’tilt’).
Laat de wijze van montage staan op ‘free-standing’ omdat de andere optie (building integrated) verkeerde waarden geeft. Voer bij de systeemverliezen niet 14% in, maar 10%.

Invloed schaduw minimaliseren – professionele calculatie

PVGIS geeft een redelijke benadering, maar professionele programma’s kijken ook naar opbrengstgegevens van de panelen, omvormer-rendementen en verliezen van bekabeling. Bovendien zal een installateur ook kijken naar de optimale afstemming van de omvormer op het aantal panelen.
Een installateur kan bovendien een goede schaduw-analyse uitvoeren, en de uitkomst vertalen naar de meest geschikte combinatie van panelen en omvormer. Zo kan de invloed van schaduw zo klein mogelijk gehouden worden.

Rendement zonnepanelen

Het rendement van zonnepanelen is één van de belangrijkste zaken bij aankoop. Anders gezegd: wat leveren de zonnepanelen me op.  En hoe steekt dat af tegen het rendement dat ik op een andere manier kan behalen (bank of beleggen).

Rendement zonnepanelen

Om het rendement te kunnen vergelijken met een bankrente of spaarrekening kijken we naar het jaarlijks rendement. Voor zonnepanelen ligt het jaarlijks rendement nu tussen 12% (6 panelen) en  16% (14 panelen).
In Nijmegen, waar nog subsidie geldt, ligt dat rendement tussen 16 – 19%.
Zie ook: aanbod Nijmegen.

Dat rendement is zo hoog door de tijdelijke teruggave van de BTW op aanschaf en Rendement zonnepaneleninstallatie. Dat voordeel verdwijnt op termijn weer, mogelijk al in 2014.

Hoe berekenen we het gemiddeld jaarlijks rendement of ROI?
Dat is eenvoudig: het totaal rendement zonnepanelen (over 25 jaar), gedeeld door het aantal jaren (25), gedeeld door de kostprijs.

U kunt ook kijken naar hoe vaak u de kostprijs terugverdient.
Met subsidie (Nijmegen): verdient u deze 3 tot 4,5 keer terug.
Zonder subsidie: verdient u deze tot 4 keer terug.

Terugverdientijd

Een hoog rendement zonnepanelen betekent ook een korte terugverdientijd.
In Nijmegen (met subsidie) ligt de terugverdientijd binnen 5 jaar. Zonder subsidie is dat maar een jaar langer: 6 jaar.

Belang van goede zonnepanelen

Voor een hoog rendement zonnepanelen is niet alleen de kostprijs van belang.
Het is ook zaak dat u goede panelen kiest. Het verschil in opbrengst tussen top-panelen, de middenmoot en slecht presterende loopt op van 3% tot 5%.
Minder goede panelen zetten dus minder zonnestraling om in elektriciteit. De winst van een lagere kostprijs door geen A-merk paneel te kiezen, weegt niet op tegen de lagere opbrengst. Afhankelijk van het aantal panelen kan dat opbrengstverlies variëren tussen
€ 400,- en € 700,-.

Dat betekent niet dat u bij Solar Value duur uit bent.
Wij leveren A-merk panelen tegen een heel scherpe prijs. De panelen die we aanbieden scoren hoog in de testen van het Duitse Photon.